Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu jest najczęściej sporządzaną formą umowy, pomiędzy osobą sprzedającą, a kupującą. Umowa kupna-sprzedaży samochodu odpowiednio sformułowana jest podstawą prawną, na mocy której zbywca przenosi na kupującego prawo własności oraz przekazuje mu nabyty pojazd.

Nabywca zaś, zgodnie z umową, jest zobligowany do zapłacenia i odebrania zakupionego pojazdu. Podpisana umowa (sporządzona w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) chroni zarówno kupującego jak i sprzedającego.

Prawo nie wymaga korzystania z usług notariusza w celu sporządzenia takiej umowy. Auto skup Warszawa, Łódź, a także cała Polska Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu? Warto, by umowa kupna-sprzedaży zawierała możliwie jak najwięcej szczegółów dotyczących nabywanego pojazdu, a także dane na temat wszelakich ustaleń związanych z warunkami transakcji. To dzięki tym informacjom, w przypadku oszustwa, będziemy mieli możliwość dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania umowy.

Podstawowymi informacjami, które powinny znaleźć się w każdej takiej umowie są: data i miejsce sprzedaży, dane osobowe sprzedającego i kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr PESEL, nr NIP, nr telefonu), a także dane identyfikacyjne pojazdu: marka, model, typ, rok produkcji.

Należy pamiętać również, by w umowie nie zabrakło informacji o numerach: silnika, nadwozia, podwozia, nr rejestracyjnym, nr identyfikacyjnym VIN. Nie należy zapomnieć także o umieszczeniu informacji na temat warunków umowy, czyli: cenie, sposobie płatności, oświadczeniu, w którym zbywca poświadcza, że jest on jedynym właścicielem. Umowa powinna być zakończona własnoręcznym podpisem obu stron. Informacjami, które warto zamieścić w niniejszej umowie, a bywają często pomijane, są: pisemne oświadczenie o bezwypadkowości pojazdu, dane o przebiegu lub stanie licznika czy opis uszkodzeń mających miejsce w przeszłości (np. uszkodzenia nadwozia, usterki pojazdu).

Dzięki tym właśnie informacjom chronione są interesy zarówno jednej, jak i drugiej strony. W umowie kupna-sprzedaży samochodu może pojawić się również wzmianka na temat ilości i rodzaju przekazanych kluczyków, czy pilotów do alarmu. Daty ujęte w umowie zmuszają sprzedającego i kupującego do spełnienia następujących obowiązków.

Obowiązki sprzedającego pojazd:

  • zgłoszenie sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji,
  • zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży.

Obowiązki kupującego pojazdu:

  • rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji w okresie 30 dni od daty zakupu,
  • złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-3 oraz odprowadzenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych (chyba, że jesteśmy od tego obowiązku zwolnieni),
  • wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC przez kupującego w dowolnym czasie od zakupu samochodu. Przygotowaliśmy wzór umowy kupno-sprzedaż samochodu, który można pobrać poniżej.

Komentarze