Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Ubezpieczeniowy Fundusz GwarancyjnyBezpieczeństwo pojazdu i jego ochrona często spędzają sen z powiem właścicielom samochodów. Utrzymując pojazd w idealnym stanie technicznym, kierowca zyskuje spokój i pewność, że jest przygotowany na ewentualne nieprzewidziane sytuacje. Częścią tego przygotowania jest również właściwe zabezpieczenie samochodu poprzez ubezpieczenie OC. Ale co zrobić, gdy druga strona nie ma ważnej polisy OC, a doszło do wypadku? Czy możemy liczyć na jakąkolwiek ochronę? Odpowiedzią jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Dowiedz się, czym jest UFG, kiedy wypłaca kierowcom odszkodowanie oraz jak poprawnie i efektywnie zgłosić szkodę, aby uzyskać pomoc z Funduszu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja utworzona na mocy Ustawy z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG pełni rolę gwaranta pokrycia szkód powstałych w wyniku zdarzeń drogowych, jeśli sprawca jest nieznany lub nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Działalność UFG opiera się na zasadzie solidarności społecznej - Fundusz gromadzi środki z wpłat od towarzystw ubezpieczeniowych i składek od właścicieli pojazdów, a następnie używa ich na pokrycie kosztów szkód, które nie są pokryte przez standardowe polisy OC.

UFG ma również prawo do ścigania sprawców wypadków, którzy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia OC, w celu odzyskania poniesionych kosztów. Co więcej, Fundusz prowadzi również działania prewencyjne i edukacyjne, aby promować świadomość obywateli na temat obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.

Zrozumienie roli i zasad działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może okazać się niezbędne, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy stajemy się ofiarami zdarzeń drogowych, a sprawca jest nieznany lub nieubezpieczony.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, zwane pełną nazwą ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, stanowi jedną z głównych dziedzin działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to chroni finansowo przed konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku korzystania z pojazdu. Jeśli sprawca szkody nie posiada takiego ubezpieczenia lub jest nieznany, UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu.

Odpowiedzialność za zakup ubezpieczenia OC spoczywa na właścicielu pojazdu, który jest zobowiązany do zgłoszenia zawarcia umowy ubezpieczenia do UFG. Brak takiego zgłoszenia skutkuje nałożeniem na właściciela pojazdu kary finansowej. Ponadto, jeżeli sprawca wypadku drogowego nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, UFG ma prawo dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie OC można zakupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, w tym także za pośrednictwem banku. Wybór PKO BP jako pośrednika w zakupie ubezpieczenia OC przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, instytucja o ugruntowanej pozycji na rynku oferuje ubezpieczenia sprawdzonych i zaufanych towarzystw ubezpieczeniowych. Po drugie, proces zakupu ubezpieczenia samochodu za pośrednictwem PKO BP jest wyjątkowo prosty i można go zrealizować całkowicie online. Poza tym, PKO BP oferuje atrakcyjne warunki ubezpieczenia i konkurencyjne ceny. W razie wątpliwości klient może liczyć na fachową pomoc konsultantów.

UFG - zgłoszenie szkody, jeśli sprawca szkody nie ma takiego ubezpieczenia lub jest nieznany

Na miejscu zdarzenia powodującego szkodę powinno się spisać szczegóły zdarzenia:

  • datę i miejsce,
  • numery rejestracyjne, VIN, marki i modele pojazdów,
  • dane osobowe osób biorących udział w zdarzeniu (imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy mailowe).

Ponadto UFG zaleca, by wezwać policję lub wraz ze sprawcą sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Powinno się również sprawdzić (i spisać) dokument ubezpieczenia, numer polisy wraz z nazwą zakładu ubezpieczenia wystawiającego polisę.

WAŻNE: Osoby poszkodowane przez kierowców bez OC lub nieznanych sprawców nie muszą kontaktować się z pracownikami UFG osobiście. Szkodę zgłasza się za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje OC.

Komentarze